Den 9. Juni sendte Kaptein Holm på Najaden følgende Rapport om slaget i Lyngør:

Her ordrett gjengivelse på dansk.

"Herved giver jeg mig den Frihed at tilmelde Hr. Admiralen, at jeg med Fregatten Najaden og Briggerne, som Hr. Admiralen har underlagt min Kommando, er ankret her i Gros Havn i Eftermiddag Kl. 12½.

Ved at gjøre Jagt paa en fiendtlig Fregat igaar Eftermiddag i Boven-Bramseilskuling, Vinden VNV., gik Najadens Forstang, Kl. 6¼, overbord; samme tog Store-Bramstang med, og ved dette Uheld faldt halvbefaren Matros af Christianssands Distrikt, Ebbe Larsen, overbord, og endskjønt Fartøier uopholdeligt blev afsendte fra Fregatten og de agterste Brigger, kunde han dog ikke findes. 3 Mand blev ligeledes ved denne Leilighed saarede, men ikke farligt. Faa Minutter efter sprang Vinden om til NV., 2 à 3 rebet Mærsseils-Kuling; jeg stod den Tid efter Gisning 8 à 9 Mile SSO. af Homborgsund. Den fiendtlige Fregat, som saa "Najadens" Stilling, og som maatte formode at Briggerne i denne stive Kuling ikke kunde have sine Porte aabne, vendte nu imod os. Kl. 9 var vi færdige med Bjergningen af den nedfaldne Reisning, hvorpaa jeg vendte NO. over, hvilket hidtil havde været umuligt, da Fokken og Store-Mærsseil havde været belemret af samme. Kl. 10 passerede Fregatten os agtenom over den modsatte Boug og affyrede et Lag paa en lang Afstand. Jeg lod da Briggen Lolland placere sig paa luv Laaring af "Najaden". Kl. 10¾ holdt Fregatten af i vort Kjølvand og affyrede et Lag. Vendte med "Najaden" efter den og gav den et Lag, hvorefter vi vendte NO.-over igjen. Fregatten holdt sig derefter i vort Kjølvand og affyrede nogle Skud, hvilke "Najaden" og "Lolland" besvarede med de agterste Kanoner, saalænge den kunde rækkes, da jeg i "Najadens" daværende Tilstand, paa en saa lang Afstand fra Kysten og i saa stiv Kuling, at Briggerne ikke kunde bruge deres Kanoner, ikke fandt det forsvarligt at opholde os med Afholdninger og Vendinger fra at nærme os Landet, saameget mere som jeg af Fregattens Signaler maatte formode, at der var flere fiendtlige Krydsere i Farvandet, hvilket var sandsynligt, da vi om Formiddagen havde jaget en anden Fregat og en Brig. Kl. 4 vendte Fregatten vestover og blev af os af førmeldte Aarsager ikke forfulgt.

Chefen for Briggen Seagull, Kapteinløitnant O. C. Budde, har meldt mig, at et uheldigt Skud af en mat 18-£'s Kugle, som traf Briggen, har berøvet tvende af dens brave Mandskab Livet, nemlig befaren Matros af Drammens By, Jacob Hansen, og befaren Matros af Christianssands Distrikt, Hans Olsen. De øvrige Brigger og "Najaden" har ingen Døde eller Saarede. "Najadens" Styrbords Laaring er truffet af en Kugle, som har gjort ubetydelig Skade.

Den fiendtlige Fregat er, efter hvad vi kunde se, paa 42 eller 44 Kanoner.

Endnu udbeder jeg Tilladelse at maatte tilføie, at den uheldige Stilling, som Fregatten Najaden saa uventet kom i igaar, gav mig Leilighed til at bemærke den villigste Anstrængelse og Iver for Hans Majestæts Tjeneste, og at den raskeste Aand besjæler Fregatten Najadens Officierer og Mandskab."

Den fiendtlige Fregat var heller ikke gaaet skadesløs fra Kampen; thi Føreren af et hjemkommet Skib, som var bleven praiet af denne Fregat, fortalte, at en engelsk Officier, som havde været ombord hos ham, havde tilstaaet, at Fregatten ved denne Affære havde mistet 7 Mand.

I Gros Havn laa Fregatten Najaden og de norske Brigger til den 14de Juni, medens fiendtlige Krydsere uafbrudt lurede paa dem udenfor denne Havn. Den 12te Juni krydsede saaledes tvende Fregatter og 4 Brigger udenfor; om Eftermiddagen passerede den ene Fregat langs Yderskjærene og affyrede endel Skud efter vore Fartøier, men uden at række, og da Vinden ikke tillod disse at løbe ud, svarede "Najaden" med et Lag efter den fiendtlige Fregat.

Om Morgenen den 14de saaes 2 Fregatter og 3 Brigger omtrent 3 Mile udenfor Gros; "Najaden" og Briggerne løb da ud med vestlig Vind, Bramseils-Kuling, og formerte Slagorden for at oppebie dem; men da en svær Seiler saaes i Læ, og Kulingen tiltog, saa det var tvivlsomt, om andre Brigger end "Lolland" og "Seagull" kunde bruge sine Batterier, holdt Fartøierne ind og ankrede ved Arendal samme Dag. Her laa Fartøierne paa Grund af stormende Veir indtil den 25de Juni, da Kaptein Holm lettede med sin Eskadre og gik til Fredriksværn, hvorhen den ankom samme Eftermiddag, og hvor Proviantsforraadet blev kompletteret til 8 Uger. Allerede i Arendal detacheredes Briggerne Allart, Seagull, Lougen, Alsen og Langeland til saerskilt Krydstogt under Chefen for førstnævnte Brig, Kaptein Schønheyder; selv beholdt Kaptein Holm hos sig Briggerne Lolland, Chef: Kapteinløitnant A. Krieger, Samsøe, Kapteinløitnant F. Grodtschilling og Kiel, Kapteinløitnant O. F. Rasch. Fra Fredriksværn lettede Kaptein Holm med "Najaden" og de 3 Brigger den 3die Juli, og om Aftenen den 5te ankrede han i Rægevig ved Sandøen uden at have seet noget fiendtligt Fartøi.

Paa Fregatten Najaden var følgende Officierer foruden Chefen, nemlig Premierløitnanterne Christopher Lütken (tog i 1851 Afsked af den danske Marine som Viceadmiral) og Georg Joachim Grodtschilling samt Sekondløitral nanterne Poul Sandholt (døde som Kapteinløitnant i den danske Marine 1820), Peter Bahl og Christian Christopher Zahrtmann (blev senere Viceadmiral i den danske Marine).

Paa "Lolland" tjenstgjorde Sekondløitnanterne Christian Frederik Kraft (døde i 1823 som Kapteinløitnant i Danmark), Gabriel Hesselberg (tog i 1860 Afsked som Kontreadmiral i Norge) og Johan Christian Duntzfelt.

Paa "Samsøe" tjenstgjorde Sekondløitnanterne Hartvig Casper Christie (tog i 1856 Afsked af den norske Marine som Kommandørkaptein), Johannes Claesen Smith (døde i 1853 som Kommandørkaptein i Norge) og Hans Adolph Holm (døde i 1828 som Premierløitnant i den danske Marine).

Paa "Kiel" var Sekondløitnanterne Peter Christian Petersen (døde i 1853 som Kontreadmiral i den norske Marine), og Frederik Christian Dichman samt Maanedsleitnant Rolfsen.

Om "Najadens" Ødelæggelse den 6te JuIi indsendte Kaptein Holm følgende Rapport til Kongen:

"Det blev min tunge Pligt allerunderdanigst at tilmelde Deres Majestæt, at Fregatten Najaden er ei mere. Omstændighederne ved denne ulykkelige Tilintetgjørelse er følgende:

Den 6te Juli laa vi med "Najaden", Briggerne Lolland, Samsøe og Kiel tilankers ved Haven under Sandøen, 2 Mile østenfor Arendal, hvor vi havde ankret den foregaaende Aften uden at have seet noget fiendtligt den Dag; jeg var desaarsag overbevist om, at Fienden ikke kunde vide, hvor vi var. Om Eftermiddagen, Vinden vestlig, Mærsseils-Kuling, observerede et Linieskib og 3 Brigger, som kom søndenfra og stod ind under Landet, krydsende med smaa Seil vesterefter.

I hvor sikker for Angreb jeg end ansaa os at være paa denne Plads paa Grund af en henved 3/4 Mil lang, meget vanskelig Indseiling, samt at her er stationeret Kanonfartøier, at man ligger aldeles useet fra Søen af og endelig, at Borøens Batteri tillige bidrager til at beskytte Indløbet, erkyndigede jeg mig dog hos Lodserne, om de kunde opgive mig en anden Ankerplads, hvor det ikke var muligt at indseile for Orlogsskibet; de anbefalede mig enstemmig Lyngøer, da Indløbet var meget snevert, men tilføiede tillige, at Vinden var vel sydlig, og at det derfor var forbundet med megen Fare, at Fregatten ved Indseilingen skulde komme paa Grund.

Da Fienden imidlertid Kl. 7 holdt ind i Skjærene imod vor Ankerplads, ansaa jeg det i Betragtning af hans Overmagt ei forsvarligt at oppebie hans Angreb, naar der var Mulighed i at komme til en anden Plads, hvor vi var sikkre. Jeg gav da Ordre at kappe og seile til Lyngøer. Under Nedseilingen hertil vedligeholdt "Lolland" og "Najaden" en stadig Ild med deres agterste Kanoner imod Orlogsskibet og en Brig, som ledede det, hvilken de besvarede. Kl. 8¾ ankrede vi i Lyngøer, førte et Spring Styrbord ud, gav Sekondløitnant Zahrtmann Ordre at overtage Kommandoen af 2 Kanonjoller, som laa her. Kl. 9 seilte Orlogsskibet med rummere Vind ind i Havnen, bjergede Seilene og løb paa Grund med Forskibet, hvorved dets Stilling blev tværs over Havnen. Kort efter ankrede Briggen; begge laa omtrent et Musketskud fra os, og en levende Ild begyndte fra begge Sider, men formedelst Havnens Sneverhed var det umuligt, al vedholdende Anstrængelse uagtet, at faa hele Fregattens Batteri til at bære paa Fienden, hvilken vi havde paa Styrbords Boug; thi "Lolland" laa paa "Najadens" Styrbords Laaring og med Hælen imod Grund, hvilket forhindrede os fra at faa Agterskibet høiere op, og en Koffardibrig, som laa for "Najadens" Bagbords Boug, forhindrede os fra at sakke ned med Forskibet. "Lolland" kunde ei komme til at bruge andet end sine Bougkanoner, "Kiel", som laa skjøns Styrbord ud for "Najaden", blot sin Bagbords Bougkanon, naar den ikke vilde lægge sig iveien for "Najaden" og "Lolland"; "Samsøe" laa paa Bagbords Side af "Najaden", kunde altsaa ikke gjøre et Skud. I denne ufordelagtige Stilling vedligeholdtes Fægtningen til Kl. 10½, da en stor Del af "Najadens" Mandskab var dræbt og saaret, og blev nu i et Lag alle 3 Master og Bougsprydet nedskudte, hvorved øverste Dæk faldt ned og demonterede hele Batteriet. Ved Reisningens Fald kantrede Fregatten, synkende over Bagbords Side til over Batteriet; paa samme Tid begyndte Ilden at udbryde paa flere Steder og at tage Overhaand, efterat den adskillige Gange tilforn var blevet slukket. Jeg gav Briggerne Ordre at gaa Seil og retirere, hvilket af "Samsøe" blev udført, men da "Lolland" var paa Grund og "Kiel" til Luvart af den, kunde det ikke iværksættes af dem.

Da "Najaden" nu pludselig var forvandlet til et brændende, halvt sunket Vrag, befalede jeg Mandskabet at bjerge sig, men da endel af Reisningen laa paa begge Sider af den, var det meget vanskeligt at komme Skibet saa nær med Fartøier, at man kunde bjerge andre end de, som ved Svømning havde hjulpet sig noget fra Siden.

Efterat jeg var kommen iland, Klokken da imellem 11 og 12, fandt jeg "Lolland" forladt og stukket i Brand og at "Kiel" havde ophørt at skyde, og da Premierløitnant C. Lütken beskjæftigede sig paa den menneskekjærligste Maade med at bjerge Mandskabet fra "Najadens" Vrag, som kunde ventes at springe i Luften hvert Øieblik, fandt jeg intet videre for mig her at udrette. Jeg roede derfor fra Lyngøer for at samle Kanonbaade og for at underrette mig om, hvorvidt. "Samsøe" var bragt i Sikkerhed. Jeg vidste, at Chefen for samme, Kapteinløitnant Grodtschilling, var saaret. Kapteinløitnant Krieger roede østerefter for at kalde Kanonfartøierne fra den Kant. Jeg fandt "Samsøe" i en snever Vig lidt østenfor Lyngøer, under dens Næstkommanderende, Sekondløitnant Christies Kommando i fuldkommen Forsvarsstand, roede nu vesterefter for fra denne Side at hente Kanonfartøier. Da jeg kom tilbage til Lyngøer, fandt jeg Løitnant Mecklenburg ankommen. fra Øster-Risøer med 3 Kanonjoller; i Mørket har han passeret mig, uden at jeg har kunnet bemærke det. Løitnant Zahrtmann havde forenet sine tvende Joller med Løitnant Mecklenburgs.

Da der fra Orlogsskibet vaiede et hvidt Flag fra Stortoppen, sendte jeg Løitnant Zahrtmann som Parlamentær ombord i det for at blive underrettet om Hensig ten med samme, beordrede Løitnanterne Kraft og Hesselberg hver at tage Kommandoen af en af de Joller, som ikke var kommanderede af faste Officierer, og sendte Løitnant, Sandholt vesterefter for at hente Kanonfartøier. Løitnant Zahrtmann kom strax tilbage og bragte mig Svar fra Chefen for Orlogsskibet Dictator, at han, ifald Kanonfartøierne ei blev brugte imod ham, vilde sende alle Fanger, han havde i sin Magt, iland. Da han intet videre Forslag havde at gjøre mig, roede jeg strax ud med de 5 Kanonjoller, Klokken da mellem 3 og 4, og beskjød Orlogsskibet og Briggen, som laa i Havnen, forind. Begge gjorde nu al mulig Hast for at komme under Seil, og da Vinden atter føiede dem, lykkedes det dem ogsaa. Jeg vedblev, efterat de var komne under Seil, at forfølge dem; en Hagel af Skraa faldt imellem Kanonjollerne, hvorved 1 Mand dræbtes. Da vi observerede, at "Lolland" og "Kiel" ei kom under Seil, opgav vi Jagten og roede ind imod dem for at entre dem; paa Veien sank Løitnant Mecklenburgs Jolle, men Mandskabet bjergedes. Ved at komme ind i Lyngøer, saa vi det danske Flag vaiende ombord i begge Brigger, og Kapteinløitnant Rasch ombord i "Kiel" med sit Mandskab; han berettede mig, at da Kanonjollerne begyndte at attakere, forlod det fiendtlige Mandskab begge vore Brigger med saadan Il, at han fik Leilighed at gjøre 2 Fanger; han havde strax ladet "Lolland" besætte, hvorombord Fienden havde faaet Ilden dæmpet. Briggerne havde lidt endel paa Rundholter og Reisning, men ikke betydeligt paa Skroget. 2 Kanonjoller assisterede nu Briggerne med at klare dem fra "Najadens" brændende Vrag, og Løitnant Mecklenburg med de 2 andre optog den sunkne Kanonjolle, hvilket snart lykkedes.

Kl. 6 ankom Kapteinløitnant Dietrichson med Arendals Roflottille; en Affære, han om Natten havde været i med 2 Brigger, havde uheldigvis opholdt ham, da, dersom denne Flottille havde været her, det sikkert var blevet Orlogsskibet og Briggen umuligt at komme ud fra Lyngøer.

Orlogsskibet Dictator er paa 70 og Briggen Calypso paa 20 Kanoner. Begge har lidt meget, hvilket især var kjendeligt paa Skroget, og efter Sigende af det Mandskab som havde besat vore Brigger, skal de have en stor Del Døde og Saarede. Jeg er ligeledes overbevist om, at de ved vor Attake med Kanonjollerne har lidt meget, da man saa dem kaste Døde overbord fra Orlogsskibets Porte, og Briggens Store-Mærsseil blev skudt ned. Efterat de var komne udenfor Skjærene, kastede de en Tid over hver Boug og reparerede Grundskud, hvorefter de holdt af SO. hen.

Med den smerteligste Følelse maa jeg tilføie, at vort Tab af Døde og Saarede er meget betydeligt, for en stor Del Følge af Reisningens Fald, Dækkenes Knusning og Fregattens Synkning, alt i et Øieblik. Nøiagtigt kan jeg endnu ei opgive Antallet; men hidtil tæller vi ikkun mellem 180 og 190 bjergede, hvoraf 85 ere saarede. Haardt er det, at jeg paa Listen over de Døde har at anføre Premierløitnant, Ridder G. Grodtschilling og Sekondløitnant, Ridder af Dannebrog og Dannebrogsmand Buhl, begge ligesaa ædle Mennesker som kjække Officierer; endvidere Skibets 3 Kirurger Bjørnholm, Jacobsen og Sorgenfrei, som døde under Udøvelsen af deres Kald, da det sank, tilligemed den interimistiske Forvalter Nørregaard. Ombord i "Kiel" faldt Maanedsløitnant Rolfsen. Ligeledes at jeg blandt de Saarede maa anføre Chefen for Briggen Samsøe, Ridder og Dannebrogsmand, Kapteinløitnant Grodtschilling, haardt saaret i den høire Arm, og Sekondløitnant, Ridder, Dichmann ombord i Briggen Kiel, som har mistet den venstre Arm. "Lolland" har havt 1 Død og 2 Saarede, "Samsøe" 2 Døde og 5 Saarede og "Kiel" 3 Døde og 7 Saarede, Officiererne iberegnede.

I hvor ulykkelig jeg end føler mig ved Tabet af Deres Majestæts Fregat Najaden, vilde det dog være høist ubilligt af mig ifald jeg ikke anførte, at ifølge min Overbevisning er af Brigcheferne, samtlige Officierer og alt Mandskabet ombord i Divisionen, som jeg havde den Ære at kommandere, udvist den største Iver for Deres Majestæts Tjeneste, og det standhaftigste Mod forat forsvare Flagets Ære.

Lyngøer den 9de Juli 1812.

Allerunderdanigst
H. P. Holm."